Матична и развојна служба

Датум последње измене понедељак, 30 март 2020 11:22
Објављено сриједа, 15 фебруар 2017 16:56

      1. УВОД

Матични послови у библиотечко-информационој дјелатности утврђени су чланом 45. Закона о библиотечко-информационој дјелатности Републике Српске („Службени гласник Републике Српске, број 44/16 и 62/18):

Рјешењем Министарства просвјете и културе Републике Српске, број 07.06/62047/16 од 13. септембра 2016. године, одређене су библиотеке које обављају матичне функције у библиотечко-информационој дјелатности Републике Српске и мрежа матичних библиотека Републике Српске. Наведеним рјешењем, одређено је осам матичних библиотека, међу којима је и Народна библиотека Добој, чије подручје матичности обухвата поред града Добоја, подручје општина: брод, Дервента, Модрича, Вукосавље, Шамац, Петрово, Станари и Теслић.

Реализација наведених послова ближе је одређена подзаконским актима прописаним чланом 77. Закона о библиотечко-информационој дјелатности Републике Српске.
 

 1. УСЛОВИ РАДА

 Матична и развојна служба Народне библиотеке Добој, након реализације пројекта санације, адаптације и надоградње објекта Народне библиотеке након катастрофалне мајске поплаве 2014. године, има веома добре услове за рад. Поред адекватног радног простора, стручни библиотечки радници имају на располагању сву потребну канцеларијску, рачунарску и другу потребну техничку опрему.

Матичне послове у Народној библиотеци Добој обављају два радника са високом стручном спремом и стручним звањем библиотекар и библиотекар савјетник.

Поред тога, радници запослени у Матичној и развојној служби имају извјесну самосталност у планирању и реализацији  матичних послова што подразумијева и одговарајућу одговорност за реализацију истих. Повјерним пословима приступа се крајње озбиљно и са дужном професионалном пажњом, што је препознато како од стране надлежног министарства тако и од Матичне службе Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске.

 

 1. АКТИВНОСТИ МАТИЧНЕ И РАЗВОЈНЕ СЛУЖБЕ

 Полазећи од наведених прописа, у циљу остваривања јединственог и стручног обављања библиотечке дјелатности и њеног унапређивања Матична и развојна служба Народне библиотеке Добој, у 2019. години предузела је сљедеће активности:

 1. Вођење Регистра народних библиотека на подручју матичности,
 2. Вођење евиденције о школским библиотекама на подручју матичности,
 3. Пружање стручне помоћи запосленима у библиотекама на подручју матичности и шире,
 4. Пружање стручне помоћи запосленима у библиотекама на подручју матичности везано за полагање стручног испита у библиотечко-информационој дјелатности,
 5. Пружање стручне помоћи у вези оснивања народне библиотеке у општини Станари.
 6. Анализа рада народних библиотека на подручју матичности,
 7. Анализа рада школских библиотека на подручју матичности,
 8. Редовни непосредни надзор над стручним радом у народним библиотекама на подручју матичности,
 9. Редовни непосредни надзор над стручним радом у школским библиотекама на подручју матичности,
 10. Организовање семинара за библиотекаре матичног подручја Добој,
 11. Конкретизација правне заштите старе и ријетке књиге у свим библиотекама на подручју матичности (без обзира на тип и начин организовања),
 12. Остали матични послови прописани Законом о библиотечко – информационој дјелатности Републике Српске и ближе уређени подзаконским актима.

 Носиоци наведених активности били су стручни радници Матичне и развојне службе Народне библиотеке Добој, Жељко Петрић библиотекар савјетник и Нада Кршић библиотекар. У зависности од врсте и комплексности проблема, консултовани су и ангажовани стручни радници из других служби матичне библиотеке.

У циљу сагледавања стања библиотечке грађе завичајног типа, начина образовања и вођења завичајне збирке, те начина  и квалитета заштите старе и ријетке књиге, приликом вршења непосредног надзора над стручним радом и пружања стручне помоћи, у тим Матичне и развојне службе укључен је и Драган Мићић, библиотекар савјетник, који обавља наведене послове у матичној библиотеци.

 

            3.1. Вођење Регистра народних библиотека на подручју матичности

 Народна библиотека Добој је матична библиотка чије подручје матичности обухвата подручје града Добоја и општина: Дервента, Брод, Модрича, Шамац, Вукосавље, Петрово, Станари и Теслић. На њеном подручју егзистира укупно седам народних библиотека, будући да у општинама Вукосавље и Станари још увијек нису основане Народне библиотеке.

У складу са одредбама члана 45, став 1, тачка 4. Закона о библиотечко-информационој дјелатности Републике Српске („Службени гласник Републике Српске, број 44/16 и 62/18), Матична и развојна служба Народне библиотеке Добој успоставила је и води Регистар народних библиотека на подручју матичности. У наведени регистар се уписују основни подаци о библиотекама као и све релевантне промјене  које су се дешавале у народним библиотекама, о чему се ажурно обавјештава Матична служба Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске, која води Централни регистар Народних библиотека Републике Српске.

 

            3.2. Вођење евиденције о школским библиотекама на подручју матичности

У складу са одредбама члана 45, став 1, тачка 4. Закона о библиотечко-информационој дјелатности Републике Српске („Службени гласник Републике Српске, број 44/16 и 62/18), Матична и развојна служба Народне библиотеке Добој успоставила је и води Евиденцију школских библиотека на подручју матичности.  

Као што смо напоменули, подручје матичности Народне библиотеке Добој обухвата подручје града Добоја и општина: Дервента, Брод, Модрича, Шамац, Вукосавље, Петрово, Станари и Теслић. На наведеном подручју постоји 48 школа (33 основне и 15 средњих школа) и 44 школске библиотеке (двије средње школе немају библиотеке,  док у два случаја двије средње школе имају заједничку библиотеку).

С обзиром да још није започело формирање Цернтралног регистра школских библиотека Републике Српске и да матичне библиотеке нису добиле одговарајуће упуство у вези тога, Матична и развојна служба Народне библотеке Добој формирала је Евиденцију о школским библиотекама које егзистирају на њеном подручју. која  поред општих података о школама, садржи и податке о основним показатељима о стању и раду у школским библиотекама. Подаци уписани у наведену евиденцију ажурирају се сваке године, на основу података које школске библиотеке достављају матичној библиотеци .

 

            3.3. Пружање стручне помоћи запосленима у библиотекама на подручју матичности

Једна од матичних функција прописана чланом 45 Закона о библиотечко- информационој дјелатности Републике Српске јесте и пружање стручне помоћи библиотекама на подручју матичности (и шире). У складу са наведеним, стручним радницима запосленим у библиотекама на подручји матичности (народним, школским и специјалним), пружена је стручнa помоћ у њиховом раду и то непосредно (у наведеним библиотекама, као и у матичној библиотеци) те посредно (путем телефона, електронске поште и других средстава комуницирања).

Након пружања непосредне стручне помоћи у библиотекама које су упутиле захтјев, сачињен је одговарајући записник и достављен наведеним библиотекама. О пружању стручне помоћи непосредно у матичној библиотеци и посредно путем разних средстава комуницирања, вођене су прецизне и ажурне евиденције о термину пружања помоћи, библиотеци и запосленима којима је пружена помоћ, садржају и начину  пружања стручне помоћи.

У току 2019. године, непосредна стручна помоћ  у библиотекама на подручју матичности пружена је четири пута: у Народној библиотеци Петрово (два пута), Народној библиотеци „Бранко Ћопић“ Брод и Основној школи „Свети Сава Какмуж.  Поред тога, библиотекарима и руководиоцима библиотека на подручју матичности, у  9 наврата стручна помоћ пружена је и лично у матичној библиотеци.

Посредна стручна помоћ пружена је руководиоцима и стручним радницима у 22 библиотеке (у четири више него претходне године) на подручју матичности у 37 наврата, по 16 пута електронском поштом и  22 пута телефоном.  

Поред пружања стручне помоћи запосленима у библиотекама на подручју матичности, шест пута смо пружали информације и стручну помоћ руководиоцима и запосленим радницима у библиотекама ван нашег матичног подручја.

Сваки захтјев се од стране запослених у Матичној и развојној служби веома пажљиво сагледава, анализира и нуде одговарајућа рјешења. Уколико се укаже потреба, консултују се и други стручни радници у матичној библиотеци који су специјалисти за поједине области.

Све наведено говори у прилог томе да смо нашу Матичну службу трансформисали у савремени информациони центар у коме библиотекари матичног подручја (као што смо већ напоменули, и ван њега) могу правовремено добити потребне информације и стручну помоћ. И што је најважније они ове пружене могућности веома често (и све чешће) користе.

           

            3.4. Пружање стручне помоћи запосленима у библиотекама на подручју  матичности везано за полагање стручног испита у библиотечко-информационој дјелатности

 Законом о библиотечко-информационој дјелатности Републике Српске прописана је обавеза запослених у библиотекама (на стручним пословима) у Републици Српској да, након проведеног стручног оспособљавања за практични рад у библиотекама (једна година за ВСС-у, односно 6 мјесеци за ССС-у), положе стручни испит у библиотечко-информационој дјелатности.

Кандидатима који су се припремали за полагање стручног испита у библиотечкој дјелатности, обезбиједили смо благовремене информације, литературу, консултације и стручну помоћ при писању семинарских радова. У 2019 години, са подручја матичности Народне библиотеке Добој, стручни испит положило је 5 кандидата запослених у школским библиотекама на подручју матичности.

У 44 школске и 7 народних библиотека на подручју матичности Народне библиотеке Добој сви стручни радници, који су испуњавали услове, положили су наведени испит.

 

            3.5. Пружање стручне помоћи у вези оснивања народне библиотеке у општини Станари

Усвајањем Закона о формирању општине Станари, 2014. године формирана је и општина Станари, која је дотада била у саставу града Добоја. Наведена општина простире се на површини од 161 километра квадратног, обухвата 13 насељених мјеста и у њој живи око 8.000 становника.

Активности у вези формирања Народне библиотеке Станари започете 2018. године конкретизоване су 2019. године, када је Скупштина општине Станари на сједници одржаној 31.5.2019. године донијела Одлуку о оснивању Народне библиотеке Станари (прилог 5).

С обзиром да општина Станари припада подручју матичности Народне библиотеке Добој, стручни радници Матичне и развојне службе дали су велики допринос наведеним активностима. С тим у вези, одржано је низ састанака у матичној библиотеци на којима су присуствовали представници општине Станари и стручни радници Матичне и развојне службе Народне библиотеке Добој и других служби матичне библиотеке (у зависности од разматране проблематике).  На наведеним састанцима размотрене су активности које жели да предузме општина Станари, услови које морају испунити у складу са Законом о библиотечко-информационом дјелатности Републике Српске и подзаконским актима, те другим прописима који не уређују директно библиотечко-информацину дјелатност али је у поједеним сегментима дотичу.

На примјеру оснивања Народне библиотеке Станари, до изражаја је дошао проблем на који смо више пута указивали, а који се односе на одредбе Правилника о поступку утврђивања испуњености услова за оснивање библиотека („Службени гласник Републике Српске, број 39/17). Члан 3, став 4, тачка 7, наведеног правилника прописује да је, приликом оснивања библиотеке, оснивач између осталог обавезан да приложи и доказ да је библиотека уписана у регистар библиотека који води матична библиотека и централни регистар за чије је вођење задужена централна библиотека. Поставља се логично питање како у регистар библиотака може бити уписана библиотека која не постоји тј, није регистрована у суду? Које податке уписати у регистар ако није није регистрована у суду, нема статут, органе руковођења и управљања и друге документе на основу којих се врши упис у регистар? Општина Станари, као оснивач народне библиотеке мораће овај проблем рјешавати у комуникацији са надлежним министарством, док ће Народна библиотека Добој, као матична библиотека, наставити са пружањем стручне помоћи и обављати друге матичне послове прописане Законом о библиотечко-информационој дјелатности и ближе уређене подзаконским актима. 

 

            3.6. Анализа рада народних библиотека на подручју матичности

 У циљу праћења стања, анализе проблема и предлагања мјера у циљу унапређивања стручног рада у народним библиотекама на подручју матичности Народне библиотеке Добој, Матична и развојна служба је сачинила је документ Анализа рада Народних библиотека на подручју матичности Народне библиотеке Добој (за период од 1. јануара до 31. децембра 2018. године) и доставила га Министарсву просвјете и културе (Ресор културе) и Матичној служби Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске.

Наведени документ садржи основне податке о свакој библиотеци, њихов историјат те основне показатеље о раду у 2018. години: услови рада, кадрови, набавка, обрада и смјештај библиотечке грађе, њено коришћење, матични послови (код матичне библиотеке), завичајна збирка са заштитом културних добара, издавачка дјелатност, културне манифестације те промоција рада  Библиотека. Поред тога, садржи и компаративну анализу основних показатеља о раду народних библиотека на подручју матичности Народне библиотеке Добој у 2018. години као и идентификацију кључних проблема у раду и приједлог мјера за њихово рјешавање.

Као извори података коришћени су Статистички подаци о пословању народних библиотека у 2018. години, Извјештаји о раду народних библиотека у 2018. години и претходних година, те други доступни извори информација.

 

            3.7. Анализа рада школских библиотека на подручју матичности

 У извјештајном периоду Матична и развојна служба сачинила је документ Анализа рада школских библиотека на подручју матичности Народне библиотеке Добој (за период од 1. јануара до 31. децембра 2018. године и доставила га Министарсву просвјете и културе (Ресор културе) и Матичној служби Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске.

Наведеном анализом обухваћене су 43 школске библиотеке, колико их је егзистирало 2018.  године на подручју матичности Народне библиотеке Добој. Поред уводних напомена, у њој је представљен правни основ за  истраживање, метод, инструмент и обухват истраживања, те резултати истраживања као и приједлог мјера за унапређивање њиховог рада у наредном периоду.

Као извори података коришћени су анкетни упитници о раду школских библиотека у 2018. години, које су све школске библиотеке на подручју матичности Народне библиотеке Добој доставиле Матичној и развојној служби Народне библиотеке Добој.

           

            3.8.  Редовни непосредни надзор над стручним радом у народним библиотекама на подручју матичности

Чланом 45, став1, тачка 6. Закона о библиотечко-информационој дјелатности („Службени гласник Републике Српске, број 44/16 и 62/18) прописан је надзор над стручним радом библиотека као матична функција у библиотечко-информационој дјелатности. У вези с наведеним, Матична и развојна служба извршила је редовни непосредни надзор над стручним радом у свим народним библиотекама на подручју матичности, које обухвата подручје града Добоја и општина Брод, Вукосавље, Дервента, Модрича, Шамац, Петрово, Станари и Теслић (у Станарима је у току оснивање народне библиотеке, док у Вукосављу још увијек нису предузете активности у циљу оснивања народне библиотеке).

Том приликом остварен је непосредан увид у: услове рада, организацију Библиотеке, начин набавке, обраде и смјештаја библиотечке грађе, коришћење библиотечке грађе, стање кадрова и њихову едукацију, стање посебних фондова (завичајне збирке и збирке старе и ријетке књиге), реализацију културних манифестација и друге сегменте стручног рада.

Записници о редовном непосредном надзору над стручним радом су, у складу са чланом 10. Правилника о обављању надзора над стручним радом библиотека, достављени библиотекама чији је стручни рад био предмет надзора, њиховим оснивачима и Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске.

 

            3.9.  Редовни непосредни надзор над стручним радом у школским библиотекама на подручју матичности

Поред редовног непосредног надзора над стручним радом у народним библиотекама на подручју матичности, у 2019. години извршен је и редовни непосредни надзор над стручним радом у шеснаест школских библиотека на подручју матичности на подручју општина: Теслић (Основна  школа „Петар Петровић Његош“ Теслић, Основна  школа „Вук Караџић“ Теслић, Основна  школа „Доситеј Обрадовић“ Блатница, Основна  школа „Вук Караџић“ Витковци, Основна  школа „Јеврем Станковић“ Чечава, Основна  школа „Петар Кочић“ угодновић, Основна  школа „Иво Андрић“ Ђулићи, Основна  школа „Стеван Душанић“ Прибинић,  Средњошколски центар „Јован Дучић“ Теслић, Средња школа „Никола Тесла“ Теслић), Добој (Саобраћајна и електро школа Добој, Техничка школа Добој, Угоститељска и трговинска школа Добој, Економска школа Добој),  Брод (Основна  школа „Лијешће“ Лијешће) и Шамац (Средњошколски центар „Никола Тесла“ Шамац).

Том приликом остварен је непосредан увид у: услове рада, организацију bиблиотекa, начин набавке, обраде и смјештаја библиотечке грађе, коришћење библиотечке грађе, стање кадрова и њихову едукацију, стање посебних фондова (завичајне збирке и збирке старе и ријетке књиге), реализацију културних манифестација, и друге сегменте стручног рада.

Записници о надзору су, у складу са чланом 10. Правилника о обављању надзора над стручним радом библиотека, достављени библиотекама чији је стручни рад био предмет надзора и Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске.

 

            3.10. Конкретизација правне заштите старе и ријетке књиге у библиотекама на подручју матичности

 Поред осталих послова прописаних Законом о библиотечко-информационој дјелатности, Матична и развојна служба Народне библиотеке Добој је у 2019. години проводила активности правне заштите старе и ријеке књиге у библиотекама матичности Народне библиотеке Добој. Будући да се ради о специфичном сегменту библиотечке грађе, у тим Матичне и развојне службе укључен је и Драган Мићић, библиотекар савјетник, запослен у Сектору Завичајне збирке и заштите културних добара.

Одредбама Закона о библиотечко-информационој дјелатности прописани су услови под којима се библиотечка грађа може сматрати Старом и ријетком грађом. Њена заштита и коришћење прописани су Законом о културним добрима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 11/95 и 113/08), док посебне мјере заштите прописује Правилник о начину и поступку заштите библиотечко-информационе грађе („Службени гласник Републике Српске“, број 6/17).

У свим народним и школским библиотекама на подручју матичности у којима је извршен непосредни надзор над стручним радом у 2019. години, сагледано је стање старе и ријетке књиге, сачињени одговарајући записници и достављене иницијативе са стручном процјеном да се јединице библиотечке грађе које се чувају у Збирци Старе и ријетке књиге ставе под режим претходне заштите, сходно одредбама важећих прописа у тој области. У складу с тим, у двије народне библиотеке стављено је под претходну заштиту културних добара 625, односно 29 јединица библиотечке грађе, док је у осталим библиотекама овај поступак у току.

           

            3.11. Организовање семинара за библиотекаре матичног подручја Добој

 У циљу континуиране едукације запослених у школским библиотекама на подручју матичности, које обухвата подручје града Добоја и осам општина: Петрово, Теслић, Станари, Дервента, Брод, Модрича, Вукосавље и Шамац, Матична и развојна служба Народне библиотеке Добој организовала је једнодневни семинар под називом „Криза читања у условима интернета“. На семинару су обрађене четири теме:

Семинару је присуствовало 46 библиотекара са подручја матичности (списак је дат у прилогу), односно око 60 укључујући предаваче и стручне раднике матичне библиотеке. Ово је 9. по реду семинар, који у циљу континуиране едукације библиотекара матичног подручја Добој успјешно организује и спроводи Матична и развојна служба Народне библиотеке Добој.

 

            3.12. Остали послови Матичне и развојне службе

У извјештајном периоду, у циљу унапређивања библиотечко-информационе дјелатности, Матична и развојна служба Народне библиотеке Добој је предузимала и друге активности које су прописане Законом о библиотечко-информационој дјелатности Републике Српске и ближе уређене подзаконским актима.       

 

Радници Матичне и развојне службе:

Жељко Петрић, библиотекар савјетник

Нада Кршић, библиотекар

Контакт:

Тел: 053/227-603

Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.