Матична и развојна служба

Датум последње измене сриједа, 18 април 2018 10:12
Објављено сриједа, 15 фебруар 2017 16:56

Увод

Матична библиотека односно Матична и развојна служба има улогу матице око које се окупљају све библиотеке са подручја матичности у циљу унапређивања свoг рада као и рјешавања свакодневних проблема у раду. У том смислу, наведена служба прати и проучава стање потребе и услове рада у библиотекама које дјелују на матичном подручју, брине о усавршавању кадрова за обављање библиотечке дјелатности, врши надзор над њиховим стручним радом, пружа помоћ и предлаже мјере за унапређивање библиотечке дјелатности.
 
Правни оквир

Чланом 44, став 1,  Закона о библиотечко-информационој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, број: 44/16) ради трајног и систематског рада на развоју и унапређивању библиотечко-информационе дјелатности у Републици Српској, установљавају се матичне функције појединих библиотека, које те послове обављају на одређеној територији, одређеном научном илиумјетничком подручју или за одређене типове библиотека.


Чланом 45, став 1, тачке 1-10 наведеног закона, утврђене су матичне функције у библиотечко-информационој дјелатности:

 

 

Библиотеке које обављају матичне функције и мрежу матичних библиотека Републике Српске, у складу са чланом 46. наведеног закона утврђује Министар просвјете и културе, на приједлог Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске.

 

Основни подаци

Рјешењем Републичког комитета за образовање, науку, културу и физичку културу Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине, број UP-I-02-620-13 од 17. новембра 1988. године Народна библиотека Добој је проглашена матичном библиотеком. Од тада почиње са радом и Матична и развојна служба која је дјеловала на подручју матичности које је обухватало сљедеће општине: Добој, Босански Брод, Дервента, Тешањ, Теслић, Маглај, Завидовићи, Жепче, Босански Шамац, Модрича и Оџак.
Са отпочињањем ратних дешавања на просторима Босне и Херцеговине 1992. године, долази и до проблема у функционисању Матичне службе који се огледају у немогућности обављања матичних послова на читавом подручју матичности.
Доношењем првог Закона о библиотечкој дјелатности Републике Српске, 31. децембра 1993. године, постављене су основе функционисања библиотечке дјелатности у Републици Српској. Наведеним законом, Народна библиотека Добој је задржала матичну функцију са нешто измијењеним подручјем матичности које су чиниле општине са добојске регије које су остале у саставу Републике Српске као и новоформиране општине. Рјешењем Министарства просвјете и културе број 07.030/620-96/11, од 28.12.2011. године, Народна библиотека Добој обављала је матичне послове на подручју општина: Добој, Дервента, Брод, Модрича, Теслић, Шамац, Петрово и Вукосавље.

Након доношења Закона о библиотечко-информационој дјелатности 2016. године, Министарство просвјете и културе је, рјешењем број 07.06/620-47/16, поново утврдило подручје матичности Народне библиотеке Добој коме је додата новоформирана општина Станари, а грешком изостављене оппштине Петрово и Вукосавље. Матична и развојна служба Народне библиотеке Добој указала је на наведени пропуст, те очекујемо да се исти исправи, тј. да се у њено подручје матичности укључе и формално наведене општине. Министарство просвјете и културе је, Допунским рјешењем о утврђивању библиотека које обављају матичну функцију и мреже библиотека Републике Српске број: 07.06/620-47-1/16 од 21.3.2017. године, у подручје матичности Народне библиотеке Добој укључене су и општине Петрово и Вукосавље.
У Народној библиотеци Добој, матичне послове обавља Матична и развојна служба у којој тренутно раде два радника са високом стручном спремом и стручним звањем библиотекар, који добро познају библиотечку теорију и праксу као и примјену савремених информационих технологија у библиотекарству, тако да су у стању у сваком тренутку одговорити на захтјеве библиотекара са подручја матичности. У зависности од врсте уочених проблема, у циљу њиховог што ефикаснијег рјешавања у тим Матичне службе укључују се и радници из других служби, стручњаци из појединих области као што су нпр. аутоматизација библиотечког пословања, стање посебних фондова и слично.

Вођење регистра библиотека матичног подручја

У складу са одредбама Закона о библиотечко-информационој дјелатности, библиотека се без обзира на начин организовања уписује у регистар који води матична библиотека за подручје за које је надлежна. Садржај и начин вођења регистра библиотека ближе се одређује Правилником о садржају и начину вођења регистра библиотека („Службени гласник Републике Српске“, број: 2/03).
У наведени регистар уписују се подаци о: називу и сједишту библиотеке, величини, броју и структури просторија за читаоце и смјештај библиотечке грађе, техничкој опремљености и други подаци у складу са правилником.Такође, у регистар се уписују и све измјене уписаних података, као и брисање података, у случају да библиотека престане са радом.

Матична и развојна служба води Регистар народних библиотека матичног подручја Добој у који је извршен упис свих народних библиотека на подручју матичности. У складу са наведеним правилником, у регистар су уписане   и  све промјене које се односе на уписане податке.

Праћење и проучавање стања и услова рада у библиотекама

Праћење и проучавање стања, потреба и услова рада у библиотекама је активност коју Матична служба обавља посредно, анализом извјештаја о раду (шестомјесечних и годишњих), анкетних образаца и других докумената које су библиотеке дужне доставити матичној библиотеци на њен захтјев у сврху праћења и анализе стручног рада. Такође, до података о стању и условима рада у библиотекама са подручја матичности, долази се и непосредним увидом у рад библиотека. На основу добијених резултата за сваку библиотеку појединачно се предлажу одговарајуће мјере за унапређење њиховог рада, прати њихово спровођење и анализирају резултати.
Подаци о стању и условима рада у библиотекама са подручја матичности, са анализом и одговарајућим рјешењима се достављају Министарству просвјете и културе, Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске и Републичком заводу за статистику.

 

Пружање стручне помоћи

Матична библиотека, односно Матична и развојна служба има обавезу да одговори на све захтјеве за стручну помоћ упућене од стране запослених у библиотекама на подручја матичности. Ти захтјеви се често упућују лично у матичној библиотеци, као и телефоном, поштом, електронском поштом, а повремено се јавља и потреба за одласком у поједине библиотеке. Без обзира на начин упућивања, сви захтјеви се пажљиво разматрају од стране стручњака из конкретних области и у што краћем року се дају одговарајући модалитети рјешења за наведене проблеме.

 

Надзор над стручнм радом


Надзор над стручним радом библиотека са подручја матичности врши Матична и развојна служба у складу са Правилником о надзору над стручним радом библиотека („Службени гласник Републике Српске“, број: 2/03).
Матична и развојна служба једном годишње врши редовни непосредни надзор над стручним радом народних библиотека на подручју матичности, а по потреби и чешће (ванредни надзор). У складу са планом рада Матичне и развојне службе, редобни непосредни надзор над стручним радом у свакој школској библиотеци врши се најмање једном у три године.

Том приликом се остварује непосредан увид у услове рада, начин набавке, обраде, смјештаја и кориштења библиотечке грађе, стање посебних збирки (Завичајне збирке и Збирке старе и ријетке књиге), могућности аутоматизације библиотечког пословања као и друге стручне послове. Након извршеног надзора сачињавају се записници у којима се констатује стварно стање и наложу одговарајуће мјере у циљу отклањања уочених недостатака и унапређивања њиховог рада. Они се обавезно достављају библиотекама чији је рад био предмет надзора и Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске.
 
Старање о усавршавању кадрова
 
Старање о усавршавању кадрова за обављање библиотечке дјелатности један је од основних задатака Матичне и развојне службе. Радницима матичне библиотеке и библиотека са подручја матичности који се припремају за полагање стручног испита у библиотечкој дјелатности Матична и развојна служба обезбјеђује све потребне информације, литературу, помоћ при изради приступних радова за полагање стручног испита, као и непосредну стручну помоћ у виду консултација или краћих предавања у матичној библиотеци.
Поред тога, Матична и развојна служба организује једнодневне семинаре за запослене у  библиотекама на подручју матичности:

Остале активности Матичне и развојне службе

Рад матичних служби данас далеко премашују обим и врсту послова описаних  у Закону о библиотечко-информационој дјелатности и подзаконским актима. Будући да библиотекари запослени у Матичној служби веома добро познају све сегменте стручног рада у Библиотеци, као и остале сегменте пословања библиотеке (организација, управљање, финансирање и слично), итекако су компетентни да обављају најсложеније послове у матичној библиотеци. Због тога се, поред матичних послова, веома често ангажују и на пословима израде годишњих извештаја о раду и планова рада, истраживањима потреба и захтјева корисника библиотечких услуга, пословима аутоматизације пословања, набавци библиотечке грађе, промоцији рада библиотеке, финансијским пословима, реализацији и организацији процеса ревизије и обављању других стручних послова.

Поред тога, библиотекари Матичне и развојне службе дали су велики допринос на реализацији пројекта Санације, адаптације и надоградње објекта Народне библиотеке Добој, оштећеног током катастрофалне мајске поплаве 2014. године, који је финансирала највећим дијелом Република Француска посредством своје амбасаде и UNESKO уреда у Босни и Херцеговини.

 

Радници Матичне и развојне службе:

Жељко Петрић, библиотекар савјетник

Нада Кршић, библиотекар

Контакт:

Тел: 053 227 603

Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.